Mijn account – Mijn comfort bij het online winkelen

U kunt bijna alles op onze website gebruiken zonder een account te openen. U heeft een account nodig als u ontwerpen als concept wilt opslaan. U kunt ook als gast een bestelling plaatsen zonder dat u zich hoeft te registreren.

Nabestelling

Nabestelling – Die hetzelfde werk twee keer willen doen....

De ont­wer­pge­ge­vens van de be­stel­lin­gen wor­den op­ges­la­gen in ons on­line sys­te­em. Zo kunt u op een la­ter ti­jd­stip ge­mak­ke­li­jk een na­be­stel­ling plaats­en.

Mijn ontwerpen

Mijn ontwerpen – Ontwerpondersteuning

U kunt ont­wer­pen die u maakt in on­ze on­line edi­tor ops­la­an als een "ont­werp". Een der­ge­li­jk ont­werp kan la­ter ge­mak­ke­li­jk wor­den her­la­den.

Watchlist

Watchlist – Maakt de selectie een beetje gemakkelijker

U kunt bi­jpas­sen­de pro­duc­ten, af­beel­din­gen of lo­go's toe­vo­e­gen aan een volg­li­jst. Zo kunt u ge­mak­ke­li­jk kie­zen uit uw fa­vo­rie­ten. Het ge­bruik van de ver­lan­g­li­jst is mo­ge­li­jk zon­der klan­te­n­ac­count.

Mijn account gegevens

Mijn account gegevens – De verzendinformatie

Account openen

Account openen – Voor nabestellingen en eigen ontwerpen

U kunt bi­j­na al­les op on­ze web­site ge­brui­ken zon­der een ac­count te openen. U kunt ook als gast be­stel­lin­gen plaats­en zon­der dat u zich hoeft aan te mel­den. U heeft een ac­count nodig als u ont­wer­pen als con­cept wilt ops­la­an.

Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten – Eenvoudigweg gereset

Als u uw wacht­wo­ord bent ver­ge­ten, kunt u het re­set­ten.